Loading

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ορισμοί: Οι όροι του παρόντος αφορούν κάθε τύπο οχήματα, τα οποία η Εκμισθώτρια Εταιρία [εφεξής Εκμισθώτρια] εκμισθώνει στο Μισθωτή, συμπεριλαμβανομένων των προς αντικατάσταση οχημάτων, τα οποία     εφεξής θα αποκαλούνται Μίσθια  Αυτοκίνητα.
2. Περίοδος Εκμίσθωσης: Η Εκμισθώτρια εκμισθώνει το Μίσθιο Αυτοκίνητο για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος. Εάν ο Μισθωτής δεν επιστρέψει το Μίσθιο Αυτοκίνητο εγκαίρως, παραβιάζει τους όρους του παρόντος  συμφωνητικού. Η Εκμισθώτρια μπορεί να χρεώνει το Μισθωτή για κάθε επιπλέον ημέρα, κατά την οποία ο Μισθωτής παρακρατεί το Μίσθιο Αυτοκίνητο. Η Εκμισθώτρια, μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής, έχει το δικαίωμα να  αφαιρεί και να αναλαμβάνει το Μίσθιο αυτοκίνητο χωρίς τη συγκατάθεση του Μισθωτή, οποτεδήποτε και οπουδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Ο Μισθωτής οφείλει να: α] Λαμβάνει μέριμνα για την προστασία και αποτροπή κλοπής του Μισθίου Αυτοκινήτου. Σε περίπτωση απώλειας των κλειδιών, επιβαρύνεται με το κόστος τους, β] Χρησιμοποιεί τον κατάλληλο τύπο καυσίμων, γ] Μην  επιτρέπει σε οποιονδήποτε τρίτο να κάνει οποιεσδήποτε εργασίες επί του Μισθίου Αυτοκινήτου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εκμισθώτριας, δ] Ειδοποιεί αμέσως την Εκμισθώτρια για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη παρουσιαστεί στο  Μίσθιο Αυτοκίνητο, ε] Με επιφύλαξη αντίθετης συμφωνίας, επιστρέφει το Μίσθιο Αυτοκίνητο στο συμφωνημένο τόπο και χρόνο, κατά τη διάρκεια των εργασίμων ωρών των γραφείων της Εκμισθώτριας. Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος σε μη  εργάσιμες ώρες ή εάν ο Μισθωτής έχει ζητήσει περισυλλογή του οχήματος, η ευθύνη του για ζημιά ή κλοπή παρατείνεται έως τις 12 μ.μ. της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά τη συμφωνημένη ημέρα περισυλλογής ή έως τον έλεγχο από την  Εκμισθώτρια, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Σε περίπτωση που ο Μισθωτής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει υπογράψει το παρόν, παραβιάσει οιονδήποτε όρο αυτού, δεν δικαιούται αποζημίωση από την Εκμισθώτρια για οποιαδήποτε αιτία,  αλλά αντιθέτως οφείλει να την αποζημιώσει για οποιαδήποτε ζημία της προκαλέσει.
4. Ο Μισθωτής παρέλαβε το Μίσθιο Αυτοκίνητο σε κατάσταση της απολύτου αρεσκείας του και δεν δύναται να προσάψει στην Εκμισθώτρια οποιαδήποτε ευθύνη για έλλειψη πρόνοιας.
5. Περιουσιακά στοιχεία: Ο Μισθωτής απαλλάσσει με το παρόν την Εκμισθώτρια από οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή περιουσιακού του στοιχείου βρίσκεται μέσα ή πάνω στο Μίσθιο Αυτοκίνητο.
6. Το Μίσθιο αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί: α] Από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός αυτών που υπογράφουν το παρόν ως μισθωτές. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι κάτοχοι νόμιμης και αναγνωριζόμενης στην Ελλάδα άδεια  οδηγήσεως Ι.Χ. αυτοκινήτου για ένα [1] τουλάχιστον έτος πριν τη μίσθωση και να είναι τουλάχιστον 21 ετών, β] Για σκοπούς παράνομους ή αντικείμενους στους Ελληνικούς νόμους, γ] Κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., δ] Για  μεταφορά επιβατών ή αντικειμένων έναντι αμοιβής, ε] Για την ώθηση ή ρυμούλκηση οχήματος, στ] Σε αγώνες αυτοκινήτου ή σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, ζ] Από οποιονδήποτε βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών  ουσιών, η] Για μεταφορά με πλοία ή ταξίδια εκτός Ελλάδος, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εκμισθώτριας.
7. Έξοδα, δαπάνες και αμοιβές, που επιβαρύνουν το Μισθωτή: α] Το μίσθωμα, πλέον οιουδήποτε άλλου εφαρμοστέου δημοτικού, κοινοτικού ή άλλου τέλους, καθώς και οιαδήποτε προσαύξηση εξυπηρέτησης αεροδρομίου, β] Οι χρεώσεις για  οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες αποφάσισε να χρησιμοποιήσει και αναφέρονται στο παρόν, γ] το πάγιο ποσό για ανεφοδιασμό καυσίμων, εάν ο Μισθωτής χρησιμοποίησε και δεν αντικατέστησε τα καύσιμα, που υπήρχαν στο Μίσθιο Αυτοκίνητο κατά  την έναρξη της μίσθωσης, καθώς και τη χρέωση για την ποσότητα των καυσίμων που υπολείπονται, δ] Οποιαδήποτε επιβάρυνση για απώλεια ή ζημιά συνεπεία παραβάσεως εκ μέρους του Μισθωτή των κατ’ άρθρων 3 και 6 του παρόντος υποχρεώσεών  του, ε] όλα τα πρόστιμα και δικαστικά έξοδα για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. Αν ο Μισθωτής δεν πληρώσει τα πρόστιμα στις αρμόδιες αρχές, τότε επιβαρύνεται πλέον των προστίμων με το πάγιο ποσό των Ευρώ 30 για την κάλυψη των  διαχειριστικών εξόδων της Εκμισθώτριας, στ] Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, το σύνολο των εξόδων και δαπανών ή των ποσών ευθύνης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 του παρόντος, επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης του Μισθίου Αυτοκινήτου  σε περίπτωση βλάβης ή κλοπής του, ανεξαρτήτως εάν ευθύνεται ο Μισθωτής. Εφόσον η Εκμισθώτρια αποζημιωθεί, τότε θα επιστρέψει στο Μισθωτή τα χρήματα που του αναλογούν. Σε κάθε περίπτωση ζημιάς ή βλάβης, το πάγιο ποσό για τα  διαχειριστικά έξοδα της Εκμισθώτριας ανέρχεται στα 30 Ευρώ, το οποίο δεν επιστρέφεται, ζ] Κατόπιν απαίτησης της Εκμισθώτριας, τυχόν διαφυγόντα κέρδη, η] Κατόπιν απαίτησης της Εκμισθώτριας, τα έξοδα και τέλη που επιβάλουν οι  τελωνειακές, δασμολογικές και άλλες αρμόδιες αρχές λόγω κατάσχεσης του Μισθίου Αυτοκινήτου, θ] Σε περίπτωση περισυλλογής του Μισθίου Αυτοκινήτου, όλα τα έξοδα αυτής της περισυλλογής, ι] Για κάθε υπερήμερη οφειλή, ο Μισθωτής  καταβάλει στην Εκμισθώτρια το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, ια] Κατόπιν απαίτησης της Εκμισθώτριας, τα έξοδα που καταβάλει για την είσπραξη των οφειλομένων από το Μισθωτή, δυνάμει του παρόντος, ιβ] Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και  οποιουσδήποτε άλλους φόρους και τέλη, που τυχόν προβλέπονται επί όλων των ανωτέρω αμοιβών, εξόδων και δαπανών, ιγ] Ο Μισθωτής φέρει προσωπική ευθύνη για την καταβολή όλων των ανωτέρω ποσών ως πρωτοφειλέτης, ακόμη κι αν έχει  αναλάβει τρίτος έναντι της Εκμισθώτριας ή του Μισθωτή την ευθύνη κάλυψής τους, ιδ] Εάν ο Μισθωτής επιλέξει να εξοφλήσει την οφειλή του σε άλλο νόμισμα πλην ευρώ ή εάν η αξίωση καταβολής ασκηθεί σε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, η  ισοτιμία βάσει της οποίας θα γίνει η μετατροπή της οφειλής στο κατά τα ανωτέρω ξένο νόμισμα, θα καθορίζεται με το Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών της Τράπεζας της Ελλάδας, πλέον ποσοστού 4% λόγω της συνήθους χρέωσης της  Εκμισθώτριας για τη διεκπεραίωση της σχετικής συναλλαγής [handling charge], ιε] Το ημερήσιο και κατ’ ανώτατο όριο επί 14 ημέρες ανά μισθωτήριο συμβόλαιο υπό τον όρο Vehicle Registration Fee, ιστ] Το κόστος καθαρισμού αυτοκινήτου  σε περίπτωση υπερβολικής βρωμιάς συνεπεία της χρήσης του Μισθωτή.
8. Ασφάλιση: Ο Μισθωτής έλαβε γνώση ότι, αν δεν παραβιάσει κανέναν όρο του παρόντος, είναι καλυμμένος απέναντι στους εξής κινδύνους από ασφαλιστικές εταιρίες: α] θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων προσώπων [εξαιρείται ο οδηγός του  Μίσθιου Αυτοκινήτου] μέχρι του ποσού του 1.000.000 Ευρώ ανά άτομο, κατ’ ανώτατο όριο, β] Υλικές ζημίες τρίτων μέχρι του ποσού του 1.000.000 Ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Ο Μισθωτής μπορεί ακόμη να καλυφθεί έναντι των εξής κινδύνων από  την Εκμισθώτρια, με την καταβολή των αναφερομένων στο συνημμένο στο παρόν Παράρτημα Ι ποσών, γ] Αξία Μισθίου Αυτοκινήτου λόγω κλοπής [εκτός του ποσού που αναφέρεται ως «ποσό ευθύνης κλοπής»], υπό τον όρο τήρησης του άρθρου 3α, δ]  Υλικές Ζημίες από σύγκρουση του Μίσθιου Αυτοκινήτου [εκτός του ποσού που αναφέρεται ως «ποσό ευθύνης ατυχήματος»], ε] Θάνατο ή σωματικές βλάβες του οδηγού του Μισθίου Αυτοκινήτου έως των ποσών που αναφέρονται στους τιμοκαταλόγους  της Εκμισθώτριας από Ασφαλιστικές Εταιρίες. Σε περίπτωση που ο Μισθωτής επιλέξει την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη υλικών ζημιών, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του για ζημιές που προξενήθηκαν από δόλο ή βαριά αμέλεια ή κακή χρήση  του αυτοκινήτου και για ζημίες που έγιναν κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο. Ο Μισθωτής δεν απαλλάσσεται της ευθύνης του εάν αυτός ή ο οδηγός του Μισθίου Αυτοκινήτου χρησιμοποίησε αυτό κατά παράβαση του άρθρου 6 του  παρόντος. Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί να μην ασφαλιστεί για τις περιπτώσεις [γ] και [δ], υποχρεούται να καλύπτει ο ίδιος κάθε θετική και αποθετική ζημία από τις ως άνω αιτίες, ανεξαρτήτως της υπαιτιότητάς του.
9. Ο Μισθωτής συμφωνεί, σε περίπτωση ατυχήματος, να: α] Υποβάλλει αμέσως λεπτομερή έγγραφη αναφορά στην Εκμισθώτρια, β] Λάβει μέριμνα για το Μίσθιο Αυτοκίνητο, γ] Ειδοποιήσει αμέσως τις αστυνομικές αρχές για τυχόν εξακρίβωση  υπαιτιότητας τρίτου και την περίθαλψη τραυματιών, δ] Πάρει στοιχεία προσώπων και μαρτύρων που σχετίζονται με το ατύχημα.
10. Αν το Μίσθιο Αυτοκίνητο είναι φορτηγό, ο Μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να: α] Το χρησιμοποιήσει μόνο για την εξυπηρέτηση της επιχείρησής του ή για ιδιωτικές μεταφορικές του ανάγκες, β] Μην επιτρέπει την οδήγηση από μη  κατονομαζόμενο στο παρόν οδηγό ή μη εργαζόμενο στην επιχείρησή του, γ] Καταβάλει οποιοδήποτε πρόστιμο επιβληθεί για παράβαση της Νομοθεσίας για μη επιτρεπτή χρήση του Μισθίου Αυτοκινήτου.
11. Προσωπικά Δεδομένα: Η Εκμισθώτρια θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα, που ο Μισθωτής συμπληρώνει στο παρόν, στα αρχεία της, με σκοπό την εξασφάλιση τήρησης των όρων του παρόντος και τη βελτίωση της διοίκησης και διαχείρισης της  επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων. Ο Μισθωτής μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και να κάνει τροποποιήσεις, ώστε αυτά να είναι ενήμερα. Ο Μισθωτής με την υπογραφή του παρόντος συναινεί στην περαιτέρω επεξεργασία  των προσωπικών του δεδομένων, κυρίως για τη συμπλήρωση και επικαιροποίηση βάσεων δεδομένων, στις οποίες τυχόν συμμετέχει ή θα συμμετάσχει στο μέλλον η Εκμισθώτρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με συνεργαζόμενες εταιρίες στο χώρο του  τουρισμού και του επιχειρείν.
12. Λήξη της μίσθωσης: Η Εκμισθώτρια δικαιούται να καταγγείλει το παρόν συμφωνητικό, εάν διαπιστώσει ότι έχει κατασχεθεί ολόκληρη ή μέρος της περιουσίας του Μισθωτή λόγω χρεών του, εάν ο Μισθωτής περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης ή  τεθεί υπό εκκαθάριση ή εάν υπάρχει απόφαση αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον του. Η Εκμισθώτρια έχει δικαίωμα άμεσης καταγγελίας του παρόντος σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε από τους όρους του. Η εν λόγω καταγγελία δεν αποκλείει  την αξίωση των οφειλομένων του Μισθωτή ούτε τη χρέωση του Μισθωτή για τα έξοδα ανάκτησης του Μισθίου Αυτοκινήτου.
13. Η παρούσα συμφωνία διέπεται από τους Ελληνικούς Νόμους και οποιαδήποτε διαφορά από αυτήν υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Η Εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ασκεί τις αγωγές της εναντίον του Μισθωτή και  στα Δικαστήρια της έδρας της.
14. Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται πως όλοι οι παραπάνω όροι ισχύουν ακόμη κι αν αλλάξει η αρχική διάρκεια της Μίσθωσης ή αν αντικατασταθεί το αρχικό Μίσθιο Αυτοκίνητο με άλλο.  

Έχετε κάποια απορία? Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Γραφείο Λευκάδας: Ελευθερίου Βενιζέλου 58
  • Βόνιτσα
  • Τηλέφωνο: 26430-23.522
  • Ωράριο Λειτουργίας: 08:00 - 21:00
  • Γραφείο Αθήνας: Αγίου Κωνσταντίνου 52
  • Μαρούσι
  • Τηλέφωνο: 215-56.01.174
  • Email: info@familycar-go.gr
  • Ωράριο Λειτουργίας: 08:00 - 21:00